De decentrale faculteit

Wij van TOF staan voor een decentraal geregelde FGw. TOF zet zich in voor het unieke karakter van de geesteswetenschappen en de kwaliteit van het onderwijs. TOF heeft bewust de keuze gemaakt om zich alleen op het beleid van de FGw te richten. Op deze manier zal dat unieke karakter blijven voortbestaan/niet uit het oog verloren worden. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat zaken over het onderwijs zo decentraal mogelijk worden geregeld. Dan ligt niet alleen de verantwoordelijkheid bij de deskundigen, maar blijft ook het intrinsieke karakter van elke opleiding gewaarborgd.

Decentraal is normaal

Wie weet er het best wat een opleiding nodig heeft? De docenten en studenten van de opleiding zelf. TOF vindt dat subsidiariteit het uitgangspunt zou moeten zijn wanneer er wordt bepaald op welk niveau een besluit wordt genomen. Subsidiariteit houdt in dat een besluit niet op een hoger niveau moet worden genomen als dit ook op een lager niveau kan worden gedaan. Besluitvormingsprocedures zouden daarnaast zo open mogelijk moeten worden doorlopen. Hiervoor zou geregeld gebruik gemaakt moeten worden van openbare beleidsdocumenten waar iedereen die dat wil input op kan leveren.

Democratisering vormgeving curriculum

Een van de thema’s die volgens TOF gedemocratiseerd en gedecentraliseerd zou moeten worden, is de vormgeving van het curriculum. Op dit moment wordt het studieprogramma voornamelijk samengesteld door een programmateam in samenwerking met de opleidingsdirecteur. De opleidingscommissie (OC) is het orgaan dat hier vervolgens naar kijkt en hier naderhand advies op geeft. TOF vindt dat OCs in een eerder stadium betrokken worden bij de vorming en wijzigingen van in ieder geval het vast curriculum van een opleiding. Op die manier kan de OC eerder input leveren en is het mogelijk dat de wijzigingen breder gedragen worden binnen de opleiding.

Versterking opleidingscommissies

Opleidingscommissies zijn een essentieel onderdeel van de medezeggenschap aan de faculteit. Zij waarborgen de kwaliteit van het onderwijs op het laagste niveau. Om toe te zien op een goede controle op de kwaliteit van hun opleiding hebben deze commissies het afgelopen jaar extra bevoegdheden gekregen en is hun positie veranderd. Een OC is nu een officieel medezeggenschapsorgaan. In de praktijk blijkt echter dat leden van opleidingscommissies vaak onvoldoende op de hoogte zijn van hun nieuwe rechten en niet genoeg tijd en ondersteuning krijgen om hun bevoegdheden uit te oefenen. TOF vindt dat dit moet veranderen zodat de OC’s optimaal kunnen functioneren. OC‘s moeten allereerst beter door het bestuur van de faculteit geïnformeerd moeten worden over hun rechten. Verder vindt TOF het vanwege de veranderende positie van OC’s belangrijk dat hun achterban (studenten en docenten) actief betrokken wordt bij datgeen dat de OC doet. De wet geeft hier invulling aan door leden van de OC democratisch te verkiezen. TOF is dan ook van mening dat democratisch verkozen OC’s de norm moet zijn op de faculteit. Dit gaat natuurlijk niet op als er evenveel gegadigden als plekken zijn. In dit geval vinden er geen verkiezingen plaats, zoals ook in de wet staat vastgelegd. TOF vindt dat OC’s die willen afwijken van verkiezingen, of geen verkiezingen kunnen houden, meer aandacht moeten besteden aan hoe ze hun achterban betrekken bij hun werk. Het is voor de studenten en docenten belangrijk dat OC’s als medezeggenschapsorgaan hier de noodzaak van inzien, omdat iedereen op die manier meer betrokken worden bij het onderwijs.

De studentenraad stemt in met het bestuur

De koers van onze faculteit wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur van de faculteit.  Het Dagelijks Bestuur bestaat onder andere uit de decaan en de directeuren van de bachelor- en masteropleidingen. Omdat het Dagelijks Bestuur de richting van de FGw bepaalt is het noodzakelijk dat de wensen van de studenten aan de faculteit niet botsen met die van het bestuur. Om deze reden zou de afvaardiging van de studenten, de Facultaire Studentenraad, instemmingsrecht moeten hebben op de benoeming van een nieuw lid van het Dagelijks Bestuur van de faculteit.