Samenvatting partijprogramma

Wij van TOF staan voor een kritische, kwalitatieve en decentraal geregelde Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Als grootste facultaire studentenpartij op de FGw zet TOF zich in voor het unieke karakter van de geesteswetenschappen en de kwaliteit van het onderwijs. Daarom richten wij ons niet op het centrale beleid, maar alleen op onze faculteit. Door middel van een sterke en degelijke onderbouwing willen we altijd het debat aangaan met de bestuurders van de faculteit. TOF is er voor alle studenten van onze faculteit, samen bewaken wij het intrinsieke karakter van de geesteswetenschappen.

 

Als student wil jij zoveel mogelijk deelnemen aan hoogstaand onderwijs. Goed wetenschappelijk onderwijs vormt de basis voor het ontwikkelen van een kritische geest. Voor TOF staat onderwijskwaliteit dan ook voorop. Bij elke hervorming, herziening en reorganisatie dient de kwaliteit van jouw onderwijs centraal te staan. Het financieel beleid van de faculteit moet erop gericht zijn de onderwijskwaliteit zoveel mogelijk te waarborgen, ook als het maken van bezuinigingen onvermijdelijk is. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat zaken over het onderwijs zo decentraal mogelijk worden geregeld. Dan ligt niet alleen de verantwoordelijkheid bij de deskundigen, maar blijft ook het intrinsieke karakter van elke opleiding gewaarborgd. TOF vindt dan ook dat bijvoorbeeld de semesterindeling (8-8-4) aangepast worden op onderwijsinhoud omdat dit het onderwijs ten goede komt. Opleidingen moeten zelf de omvang van hun vakken kunnen bepalen, zodat zij de vakken optimaal kunnen vormgeven.

TOF vindt het heel belangrijk dat studenten hun studie kunnen vormgeven op de manier die zij voor ogen hebben. TOF hecht dan ook veel waarde aan keuzeruimte en vindt het belangrijk dat studenten deze keuzeruimte zo vrij mogelijk kunnen invullen. Uiteraard dient er goede studiebegeleiding te zijn wanneer een student dit nodig heeft. Momenteel is er de trend dat de UvA de student door middel van minoren proberen te stimuleren om zich te verbreden in plaats van te verdiepen. TOF vindt zowel verbreding als verdieping belangrijk. Noch de faculteit, noch de universiteit moet de student belemmeren bij zijn studiekeuzes.

Op de FGw is er een trend zichtbaar waarbij steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden. Deze verengelsing is volgens TOF een gecompliceerde kwestie. Engelstalig onderwijs heeft zowel voor- als nadelen ten opzichte van het huidige Nederlandstalige onderwijs. Het is daarbij belangrijk dat de nadelen van verengelsing erkend worden en dat er bij de verengelsing van een opleiding een risicoanalyse gemaakt wordt. De nadelen dienen zoveel mogelijk te worden ingedamd, zodat studenten en docenten zo min mogelijk schade ondervinden aan het wijzigen van de voertaal. De kwaliteit van de opleiding dient altijd voorop te staan en niet het wijzigen van de voertaal vanwege financiële redenen.

 

Volgens TOF is het belangrijk dat de studentenvertegenwoordigers voldoende medezeggenschap krijgen. Na de bezettingen en demonstraties van 2015 is de medezeggenschap al enigszins uitgebreid, zoals met de Wet Versterking Bestuurskracht die de opleidingscommissies (OC’s) meer inspraak geeft in opleidingsgerelateerde zaken. TOF vindt echter dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Zo zouden OC-leden meer uren moeten krijgen om hun nieuwe taken goed uit te kunnen voeren. Bovendien is TOF van mening dat de OC’s goede ambtelijke ondersteuning moeten krijgen. Daarnaast moeten de middelen voor OC’s om de mening van studenten te peilen, zoals het vakevaluatiesysteem, verbeteren.

TOF wil dat studentenbetrokkenheid gestimuleerd wordt en is daarom voor een versterkte rol voor de Facultaire Studentenraad (FSR) en de OC’s. TOF is echter geen voorstander van referenda. Hoewel TOF graag zou willen dat zoveel mogelijk studenten betrokken zijn bij het beleid en de problematiek van de faculteit, betekent dit niet dat studenten ingelezen zijn in alle beleidsstukken én daar een gedegen standpunt over kunnen innemen. Dit is juist de taak van studentenvertegenwoordigers.

 

Een belangrijke taak van de universiteit is volgens TOF studenten de mogelijkheid geven zich in alle vrijheid te ontplooien. De kritische geesten die de FGw voortbrengt, zijn onmisbaar voor het functioneren van onze samenleving. Helaas is de afgelopen decennia het maatschappelijk beeld over onderwijs sterk veranderd. Kennis is niet langer een doel an sich, maar wordt gezien als motor van de economie. Zeker ook voor de geesteswetenschappen heeft deze trend negatieve gevolgen, omdat het ‘nut’ van onze opleidingen niet altijd kwantitatief te meten valt. Deze economische kijk op onderwijs is problematisch en TOF is van mening dat de faculteit zich zou moeten inzetten om het imago van de geesteswetenschappen in de maatschappij te verbeteren.