Partijprogramma 2016

TOF staat voor een kritische, kwalitatieve en decentraal geregelde faculteit. Door middel van een sterke en redelijke onderbouwing willen wij altijd het debat aangaan met de bestuurders van de universiteit. Mocht de dialoog nergens toe leiden, komen wij in actie. Wij vinden dan ook: overleg waar mogelijk, actie waar nodig!

Ontwikkeling naar kritische geest

Voor TOF staat het vast dat de kritische geesten die de Faculteit der Geesteswetenschappen voortbrengt onmisbaar zijn voor iedere samenleving. Helaas is de afgelopen decennia het maatschappelijk beeld over onderwijs sterk veranderd. Kennis is niet langer een doel an sich, maar wordt gezien als motor van de economie. TOF vindt dit beeld te beperkt en vindt dat dit moet veranderen. Het maatschappelijk belang van onze disciplines moet natuurlijk niet uit het oog worden verloren. Dit maatschappelijk belang is echter moeilijk kwantitatief meetbaar en zeker niet louter economisch van aard. Dit is waarom de steeds meer economische kijk op onderwijs zo problematisch is. Studeren wordt niet langer gezien als een vorm van zelfontplooiing, maar puur als voorbereiding op de arbeidsmarkt. Uiteraard kan er aandacht worden besteed aan de periode na je studietijd, maar arbeidsoriëntatie mag volgens TOF niet een verplicht onderdeel worden van het curriculum. Jezelf ontwikkelen, interesses ontdekken en de wereld om je heen leren begrijpen, dat is waar studeren volgens TOF om draait.

Kwaliteit van onderwijs staat voorop

Onderwijskwaliteit moet volgens TOF bij elke hervorming, herziening en reorganisatie voorop staan. Momenteel worden er te veel plannen gemaakt waarbij financiële redenen bepalend zijn. TOF vindt dat deze ontwikkeling goed in gaten moeten worden gehouden, omdat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van onderwijs. Enkel rendement zou nooit doorslaggevend moeten zijn. In de Facultaire Studentenraad wil TOF zich inzetten om te allen tijde de kwaliteit van onderwijs te behouden en te verbeteren.

Binnen de bacheloropleidingen is er een trend zichtbaar om de voertaal te wijzigen naar Engels. Volgens TOF kan de faculteit op dit moment niet het behoud van de onderwijskwaliteit garanderen als de voertaal Engels is. TOF vindt dat voertaalwijzigingen alleen zouden mogen plaatsvinden vanwege goede onderwijsinhoudelijke redenen en niet om alleen het rendement van een opleiding te vergroten. Indien inhoud verloren gaat en/of kennisoverdracht bemoeilijkt wordt, vindt TOF verengelsing een kwalijke zaak. De kwaliteit van de opleiding dient voorop te staan en niet het wijzigen van de voertaal vanwege financiële redenen. Verder vindt TOF het belangrijk dat zowel docenten als studenten goed moeten worden begeleid en ondersteund wanneer de voertaal van een opleiding verandert.

Daarnaast is er de afgelopen tijd veel gesproken over het talenonderwijs op de faculteit. Inmiddels hebben verschillende talenopleidingen in de bachelors plannen ingediend om hun opleiding te herzien. TOF vindt dat het huidige aanbod aan talenopleidingen behouden moet blijven waarbij taalverwerving voldoende ruimte krijgt en waarbij algemenere vakken niet voor meerdere opleidingen tegelijkertijd gegeven moet worden. Zo blijft de specialisatie en diepgang behouden. Het onderwijs van de opleidingen zou doorslaggevend moeten zijn, niet de bezuinigingen.

Bij de herziening van het masteronderwijs is TOF van mening dat de diversiteit van expertises die de Faculteit der Geesteswetenschappen rijk is behouden moet blijven. Gespecialiseerd onderwijs en kleine werkgroepen moeten het uitgangspunt zijn. Daarnaast moet er op toegezien worden dat rendementsdenken niet de overhand krijgt in de besluitvorming. Plannen zoals selectieve masters veroorzaken een onwenselijke concurrentie tussen universiteiten en geesteswetenschappenfaculteiten in het bijzonder. Volgens TOF moeten masters niet exclusief worden door het selecteren van ‘de beste’ studenten. Onderwijs moet toegankelijk blijven voor studenten met de juiste vooropleiding. Het behalen van een bacheloropleiding zou namelijk de garantie moeten geven dat je in staat bent om aan een aansluitende master te beginnen.

Decentralisatie

TOF vindt dat het unieke karakter van de geesteswetenschappen en de kwaliteit van het onderwijs op onze faculteit gewaarborgd moeten worden. Om die reden moet de universiteit zo decentraal mogelijk worden georganiseerd. Decentrale besluitvorming is volgens TOF een samenwerking tussen docenten en studenten. Docenten én studenten zouden over organisatie en onderwijs aan de faculteit moeten beslissen omdat zij onze faculteit het beste kennen. Ook wanneer besluiten decentraal genomen worden, gaan de studentenbelangen volgens TOF altijd voor.

Een logische vorm van decentralisatie is hervorming van de medezeggenschap. Daarbij hoort een grotere rol voor de opleidingscommissies (OC’s) als mogelijkheid om zowel de inspraak van docenten als van studenten te vergroten. De OC’s staan dichtbij de opleidingen en hebben inzicht in de gevolgen van besluiten. De OC’s zouden meer middelen en begeleiding moeten krijgen om hun rechten optimaal te benutten. Zo kunnen we de kwaliteit van de opleidingen behouden en verbeteren.

Ook in het huidige organisatiemodel van de universiteit is volgens TOF ruimte voor decentrale hervormingen. Door omslachtige bestuurslagen wordt er nu nog te veel van bovenaf besloten. De benoemingsprocedure van de nieuwe decaan is daar een duidelijk voorbeeld van gebleken. TOF is van mening dat de docenten en studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen betrokken moeten worden bij de benoemingsprocedure. Er zou een mogelijkheid moeten komen waarbij zij hierover mee kunnen praten.